Cele Fundacji

W poniższym tekście znajdziecie Państwo cele Fundacji Futprints. Zostały zaczerpnięte bezpośrednio ze Statutu Fundacji. Są one ramami prawnymi działalności naszej Fundacji, bardziej szczegółowe plany będą tworzone dla potrzeb bieżących projektów.

Głównym celem Fundacji jest współpraca z mieszkańcami miasta i lokalnymi społecznościami. Chcemy w szczególności nieść pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom z niepełnosprawnością, rodzinom potrzebującym. Chcemy wyrównywać szanse tych osób i rodzin prowadzeniem działalności charytatywnej, a także przeciwdziałać patologiom społecznym.

Dzięki działaniom Fundacji związanym z okazywaniem osobom potrzebującym zainteresowania i troski, osoby te będą mogły poczuć się ważne i doceniane. Celem jest wspieranie ich w taki sposób, aby i oni mogli wspierać innych.

W zakresie głównego celu, Fundacja ustanawia dalsze cele szczegółowe służące realizacji celu głównego:

 1. umożliwianie ludziom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem, integracji lub reintegracji oraz bycia aktywnym członkiem społeczności,
 2. udzielanie pomocy osobom bezdomnym, ubogim, niepełnosprawnym, bezrobotnym i innym potrzebującym pomocy, włączając w to uchodźców, poprzez dostarczanie im różnego rodzaju wsparcia: materialnego, edukacyjnego, emocjonalnego, terapeutycznego, medycznego i innego, w zależności od potrzeb,
 3. umożliwienie mieszkańcom regionu odkrycia, nabycia i rozwijania nowych umiejętności oraz dzielenia się nabytymi umiejętnościami,
 4. wspieranie integracji międzypokoleniowej oraz integracji między osobami o różnym pochodzeniu społecznym i narodowym oraz kształtowanie wśród lokalnej społeczności podstaw sprzyjających społecznej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
 5. ochrona zdrowia, profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia,
 6. zapobieganie patologiom społecznym, takim jak uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz wspieranie osób uzależnionych w proces remisji i trzeźwienia,
 7. edukacja, wspieranie i promocja samorozwoju oraz promowanie postaw proekologicznych,
 8. promocja i organizacja wolontariatu,
 9. zachęcanie i wspieranie beneficjentów Fundacji w przyjmowaniu postaw prospołecznych nakierowanych na uczenie się pomagania innym,
 10. zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w szczególności w odniesieniu do osób zagrożonych z powodu ubóstwa i niepełnosprawności oraz przełamywanie stereotypów myślowych dotyczących osób bezdomnych i niezamożnych.
 11. kreowanie pozytywnego wizerunku miejsc, w których odbywają się działania Fundacji oraz uczynienie ich atrakcyjnymi dla przyjezdnych, turystów oraz lokalnych mieszkańców,
 12. promowanie kultury i sztuki oraz wymiany międzykulturowej.