Realizacja celów

Poniższy tekst opisuje sposób realizacji celów Fundacji Futprints. Jest on ściśle uregulowany Statutem i działalność Fundacji nie może wykraczać poza jego ramy.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

 1. organizację i wdrożenie Programu Centrum Społecznego,
 2. organizację i wdrożenie Programu Centrum dla Osób Bezdomnych,
 3. integrację obu Programów,
 4. promocję i organizację wolontariatu oraz współpracę z innymi organizacjami.

 

Działania, poprzez które Fundacja realizuje swoje cele związane z Programem Centrum Społecznego.

 • Organizowanie pomocy społecznej bez zakwaterowania oraz zapewnianie bezpiecznych miejsc dla przeprowadzania spotkań i organizowania aktywności.

 

Działania, poprzez które Fundacja realizuje swoje cele związane z Programem Centrum dla Bezdomnych.

 • Stworzenie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, noclegowni, ogrzewalni, kuchni, łaźni i innych placówek pomocy dla osób bezdomnych, ubogich, starszych, chorych, niepełnosprawnych i innych osób potrzebujących pomocy, włączając w to uchodźców.

Oba Programy mogą być realizowane poprzez następujące działania:

 

 • aranżowanie różnych form aktywności (umysłowych i fizycznych takich jak m.in. obsługa komputera, sport, taniec, umiejętności praktyczne, sztuki walki), umożliwiających uczenie się, rozwijanie i dzielenie się różnymi umiejętnościami i zdolnościami,
 • organizowanie pomocy w nauce dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • modelowanie przyjaznego środowisku i zdrowego trybu życia,
 • organizowanie różnych form pracy oraz wolontariatu dla członków lokalnej społeczności,
 • organizowanie szkoleń, kursów, doradztwa oraz staży,
 • działalność dobroczynna, profilaktyczna i resocjalizacyjna,
 • zabezpieczenie socjalne (nocleg, wyżywienie, odzież),
 • organizowanie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia osób bezdomnych,
 • udzielanie pomocy medycznej, pomoc w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego,
 • pomoc we wnioskowaniu o orzeczenie stopnia niepełnosprawności i świadczeń z tego tytułu przysługujących,
 • pomoc w integracji społecznej i zawodowej,
 • prowadzenie działalności oświatowej,
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniu od narkotyków,
 • rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
 • dostarczanie pomocy terapeutycznej,
 • dostarczanie pomocy duchowej.

 

Ogólne działania poprzez które osiągane są cele integracji obu Programów.

 • Środkami poprzez które będą osiągane cele Fundacji są wszelkie wspólne działania oparte na obu Programach, takie jak organizacja wspólnych wydarzeń, wymiana doświadczeń między uczestnikami obu programów.
 • W celu integracji obu Programów mogą być wdrażane dodatkowe programy, obejmujące między innymi zachęcanie członków lokalnych społeczności do włączania się do działań na rzecz osób ubogich i potrzebujących oraz koordynowanie tych działań.  

 

Promocja i organizacja wolontariatu oraz współpraca z innymi organizacjami jest osiągana poprzez:

 • szkolenia woluntariuszy i pracowników oraz zatrudnianie do realizacji Programów odpowiednio wyszkolonych wolontariuszy i pracowników wywodzących się z różnych grup wiekowych i z różnych środowisk oraz posiadających różne umiejętności,
 • współpracę z organizacjami charytatywnymi, z lokalnymi kościołami oraz z jednostkami rządowymi i samorządowymi w celu wymiany pomysłów i zasobów umożliwiających spójne podejście do pomocy ludziom wykluczonym społecznie,
 • rozwijanie partnerstwa i współpracy lokalnej, regionalnej, ponadregionalnej i ponadnarodowej z organizacjami kierującymi się podobnymi celami jak Fundacja.

Każdy zakres działalności związanej z Programami może być prowadzony zarówno w formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.